כללי:

אתר "מרק"ם" הינו אתר המציע מגוון מוצרים/שירותים/תכנים (להלן: "המוצרים/השירותים/התכנים") ללקוחותיו והינו בבעלות בלעדית של מרק"ם  (להלן: "העסק"). השימוש המוצע בזאת לבאי התוכנית הנו בכפוף להסכמה לתקנון זה, על כלל סעיפיו.

בכל מקום בו תקנון זה ינוסח בלשון זכר, תהא הכוונה לשני המינים.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן תקנון זה ולבצע בו שינויים מעת לעת, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי.

משתמשי התוכנית (להלן: "המשתמש") רשאים לעשות בה שימוש והכל בהתאם להוראות תקנון זה ובכפוף לכל דין.

הבהרה: דף זה נוצר ע"י זכיין מורשה "מרקם" ולא ע"י ג'ון אלגורט ו/או "אונליין ג'וני". תפקידם הבלעדי של האחרונים הינו תמיכה בקבוצות תלמידיהם בלבד. בכל עניין יש לפנות לבעלי האתר (מרק"ם) לרבות: עניינים כספיים, חשבוניות, ביטולים, גישה לתכנים וכן שירות לקוחות כללי.

לתמיכה ושאלות יש לשלוח לנו מייל לכתובת mirkam-service@mirkam.co.il.

 

השירותים:

העסק יספק למשתמש שירותים בכפוף להסכמת הלקוח. לצורך סעיף זה, הסכמה תיחשב כניסה לאתר ורכישתם של המוצרים.

השירותים יכללו בין היתר, אך לא רק, שיעורים מקוונים (להלן: "קורס"), עזרים לשיווק, שירותי עזר לעסקים, תבנית להקמת חנות שופיפיי וכן שירותים ומוצרים נוספים והכל בהתאם לזמינות השירותים ובכפוף להוראות כל דין וכן בכפוף להסכמת הלקוח לרכישת המוצרים כאמור.

גישה של המשתמש אל תכני התוכנית תהא באמצעות אזור אישי (להלן: "האזור האישי") הטעון כניסה באמצעות שם משתמש וסיסמה אישית. העסק דורש שלא להעביר פרטים אלה לידי צד ג' ובכל מקרה של כניסה בלתי מזוהה, העסק לא יהא אחראי ולא יישא בנזקים אי אלו שיגרמו למשתמש כתוצאה מכך שמסר פרטיו לידי צד ג'.

המשתמש מבין כי הגישה לשירותים כרוכה בתשלום חד פעמי וכן כי הגישה לחלק מהשירותים כרוכה בתשלום חודשי ו/או תשלום עמלות (להלן: "התמורה") והכל כפי שייקבע מעת לעת על ידי העסק ובכפוף לכל דין.

מובהר בזאת כי השימוש במוצרים הוא בבחינת שימוש אישי בלבד ואין להעתיקם/ להעבירם לצד ג' ללא אישור בכתב ו/או רישיון זכיין.

 

 

תנאי שימוש כלליים:

המשתמש מבין ומסכים כי ברגע שבו הוא ייחשף למוצר/המוצרים, ייחשפו בפניו תכני המוצר/השירות לשימוש אשר ניתן בנקל להורידם מהמרשתת לכונן קשיח ולשמרם שם, ולכן לא יחולו הוראות חוק הגנת הצרכן – ביטול עסקה, על כל המשתמע מכך ולמשתמש לא תהא שום טענה ו/או דרישה כלפי העסק לביטול העסקה למעט במקרה ספציפי של שיעורים פרונטאליים / שיעורים אישיים / שירותים אישיים אשר אינם מוקלטים מבעוד מועד.

המשתמש מצהיר בזאת כי הוא מעל גיל 18 (לגבי משתמשים מתחת לגיל 18 – ראה סע' 14 לתקנון זה), כי הוא כשיר ובעל שליטה על החלטותיו וכי אין ולא תהיינה לו שום טענות ו/או דרישות מהעסק בהתאם להחלטתו לבוא עם החברה בפעילות, בין שבתמורה ובין שאינו בתמורה.

משתמש אשר הנו מתחת לגיל 18, יהא חייב באישור אפוטרופוס מאומת על ידי העסק הכולל צילום ת.ז, ספח ושיחת טלפון לאימות הנתונים.

העסק שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר התקשרות בינה ובין משתמש, בין שמפאת גיל צעיר ובין שמפאת כל סיבה חוקית אחרת, הכפופה להוראות כל דין.

המשתמש מתחייב בזאת לשמור על סודיות, לרבות שיטות העבודה של העסק, מוצריה ושירותיה, זולת אם נאמר אחרת מפורשות על ידי מי ממורשי העסק.

העסק ו/או מי ממנהליו ו/או עובדיו, לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם למשתמש, בין שממוני ובין שכל נזק אחר, בגין שימוש במידע ו/או בשירותים ו/או שימוש על ידי צד ג', בין אם נגרמו על ידי המשתמש, בין אם נגרמו בידי צד ג' ובין אם נגרמו בידי גורם אחר ו/או תקלה.

המשתמש מבין כי פרטיו יאוכסנו בשרתי העסק וכי יכול וייחשפו לנתונים אלה נותני שירות לעסק, לרבות אך לא רק, אנשי סיסטם, טכנאי מחשבים ו/או כל אדם אחר העובד בעסק ו/או נותן לה שירותים חיצוניים ולא תהא למשתמש שום טענה ביחס להפרת פרטיות זו או אחרת.

המשתמש מבין כי לא חלה עליו החובה להעביר לידי העסק את פרטיו האישיים, לרבות אמצעי תשלום, שם מלא וכל היוצא בכך, ואולם הוא מבין כי בהיעדר מסירת פרטים אישיים אלה, לא יבוא בהתקשרות עם העסק.

העסק תהא רשאית לשמור את פרטי המשתמשים במאגר החברה לצורך ניתוח סטטיסטי וכן לצורך פניות שיווקיות ו/או פניות לעדכונים מטעם החברה בנוגע לשירותים ו/או כל פנייה מטעם העסק אל המשתמש, יחיד או בקבוצה, והכל בכפוף להוראות כל דין.

 

התחייבות לזכיינים:

במידה ואדם רכש רישיון זכיין ובכך עומדות לו זכויות הזכיין – אזי הזכיין מתחייב שלא להציג עצמו כמי שפועל מטעם העסק. על הזכיין חלה החובה להזדהות בשמו ובפרטיו ולא בשם ופרטי העסק ו/או בכל סימן מזהה של העסק. כמו כן, חל איסור על הזכיין לשווק את מוצרי העסק תחת פרופילים בדויים.

 

הזכיין מתחייב לשווק את מוצרי העסק במחיר הוגן ובתחרות הוגנת מול יתר הלקוחות והכל, בכפוף לתנאי הזיכיון כפי שנמסרו בעת רכישת הזיכיון.

 

 

קניין רוחני:

כל המידע ו/או השירותים ו/או התכנים, לרבות תקנון זה, הנו בבעלות בלעדית של העסק ובכפוף לתנאי הזיכיון.

השימוש באתר זה ובמוצרים אלו הנו בכפוף להוראות הדין ושמירה על הקניין הרוחני של העסק באשר למוצריה – בין אלה שפיתחה בעצמה ובין אלה שרכשה את רישיונה, וייראו בכל מוצר ו/או שירות ו/או עיצוב ו/או כתב באתר, על כלל דפיו, רכוש העסק.

המשתמש מבין כי הפרה של הקניין הרוחני של העסק ייצור בהכרח נזק ממוני לעסק, וכן כי בכפוף להתקשרותו עם העסק, בכפוף לכל הוראותיה, יהא חב לה סכום פיצוי מוסכם מראש בסך 100,000 ₪ ללא הוכחת הנזק האמור.

 

 

ביטול התקשרות:

העסק יהא רשאית לחסום שימוש של משתמש באתר, במידה והמשתמש השתמש בתוכנית בניגוד להוראות הדין ו/או בניגוד להוראות תקנון זה ו/או מכל סיבה סבירה אחרת ובלבד שנתנה למשתמש התראה מפורשת לחדול מהתנהגותו.

למרות האמור בסע' 26 דלעיל, העסק יהא רשאי לחסום את המשתמש לאלתר במידה והפר את חוקי מדינת ישראל ו/או במידה ועשה שימוש אשר מצריך חסימה לאלתר, לרבות אך לא רק, העמדה של צד שלישי בפני סכנה של ממש ו/או הפרת הוראות חוק באשר לפרטיותו של צד ג' ו/או הפרת חובה חקוקה כלפי כל מען דהוא.

בנוסף לאמור לעיל, העסק יהא רשאי לחסום גישה של כל משתמש, במידה ופעל נגדה במפגיע וזאת, לרבות – אך לא רק – פגע בשמה הטוב ו/או הזיק במפגיע לנכסיה המוחשיים והבלתי-מוחשיים כאחד.

למען הסר כל ספק, יובהר כי הפסקת התקשרות, בין שנעשתה בחסימה על ידי העסק ובין שנעשתה מטעם המשתמש, אין בה בכדי לגרוע מזכותו של העסק לתמורה מטעם המשתמש והוא יהא חב כלפיו את כל החובות שהתחייב כלפיו בהתקשרותו עמה טרם מועד סיום ההתקשרות.

 

ככל ותתגלע מחלוקת בין הלקוח ובין העסק, הרי דין מחלוקת זו להידון בכל בית משפט בישראל הנמצע בעיר (ולא במחוז) באר שבע או צפונית לה. המשתמש מוותר בזאת על כל זכות, מכח כל דין, להתדיין במחלוקת בינו ובין החברה בבית משפט במחוז אחר מכל סיבה שהיא ובכל מקום בו נאמר אחרת, המשתמש מבין כי תניית השיפוט הנה אקסקלוסיבית ובלתי הדירה.

 

 

© כל הזכויות על תוכן תקנון שימוש שמורות למשרד עורכי דין כהן ושות' ולעורך הדין אהב כהן בפרט.

%D7%A6%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%